• തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • മറ്റം തിരുന്നാൾ സമാപനo! തൃശൂർ കലാ സദന്റെ ഗാനമേള !!

 • മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള റാസ കുർബ്ബാനക്കും ഒപ്പീസിനും വികാരി ഫാ ജോസ് വല്ലൂരാൻ, അസി വികാരി ഫാ പ്രതീഷ് കല്ലറക്കൽ, ഇടവക അംഗം ഫാ വർഗീസ് കാക്കശ്ശേരി സി.എം.ഐ എന്നിവർ നേത്യത്യം നൽകുന്നു....

 • മാതാവിന്റെ രൂപം വണക്കത്തിനു ശേഷം തിരികെ പള്ളിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു...

 • തിരുനാൾ സമാപന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വികാരിയച്ചൻ നേത്യത്യം നൽകുന്നു...

 • ഇടവക പള്ളിയും പരിസരവും

 • പെരുന്നാൾ കാഴ്ച്ചകൾ....

 • ഉണ്ണികളുടെ പെരുന്നാൾ....

 • മറ്റം നിത്യസഹായമാതവിന്റെ തിരുനാള്‍

 • മറ്റം നിത്യസഹായമാതവിന്റെ തിരുനാള്‍ നിലപന്തല്‍

 • താഴ്ത്തെ പള്ളിയില്‍ നിന്നും കുന്നത്തെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള കിരീടം എഴുന്നിള്ളിപ്പു ...

 • താഴ്ത്തെ പള്ളിയില്‍ നിന്നും കുന്നത്തെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള കിരീടം എഴുന്നിള്ളിപ്പു ...

 • താഴ്ത്തെ പള്ളിയില്‍ നിന്നും കുന്നത്തെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള കിരീടം എഴുന്നിള്ളിപ്പു ...

 • താഴ്ത്തെ പള്ളിയില്‍ നിന്നും കുന്നത്തെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള കിരീടം എഴുന്നിള്ളിപ്പു ...

 • തിരുനാൾ

 • തിരുനാൾ

 • THIRUNAL PRADHIKSHANAM 2017

 • THIRUNAL PRADHIKSHANAM 2017

 • THIRUNAL PRADHIKSHANAM 2017

 • THIRUNAL PRADHIKSHANAM 2017

 • തിരുന്നാൾ

 • കിരീട സമർപ്പണം

 • മാതാവിനെ കിരീടം അണിയിക്കൽ

 • മാതാവിനെ കിരീടം അണിയിക്കൽ

 • ഗായക സംഘം

 • തിരുനാൾ ഊട്ടു

 • തിരുനാൾ ഊട്ടു

 • ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടു കുർബാന

 • ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടു കുർബാന

 • ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടു കുർബാന

 • STEPS OF BLESSINGS

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • തിരുന്നാൾ

 • മാതാവിനെ കിരീടം അണിയിക്കൽ

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • ഊട്ടു ആശിർവാദം

 • കിരീട സമർപ്പണം

 • തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള കീരിടം വെഞ്ചിരിപ്പ്....

 • തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള കീരിടം വെഞ്ചിരിപ്പ്....

 • Fresh Flower Decorations in church.

 • Fresh Flower Decorations in church.

 • തിരുനാളിന് മറ്റം നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ തീർത്ഥകേന്ദ്രം ഒരുങ്ങി......

 • കരകാണാകടലിനു മുകളിലുള്ള വഴി കാട്ടി നക്ഷത്രം .ഇരുളു നിറഞ്ഞ ഇ ഭൂതലത്തിലേക്കു ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പ്രകാശ മാരി ചൊരിഞ്ഞ താരം . ആത്മാവുകളെ സ്വർഗ്ഗതുറമുഖത്തടുപ്പിക്കുന്ന വഴി കാട്ടി .

 • തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റം ഇടവകയിലെ കെ.എൽ.എമിന്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉൽഘാടനം വികാരി ഫാ ജോസ് വല്ലൂരാൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു....തിരൂർ വികാരി ഫാ ഡേവിസ് പനംകുളം, അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാ പ്രതീഷ്‌ കല്ലറക്കൽ, ഫാ

 • തിരുനാൾ ദീപലങ്കാരത്തിന്റെ സ്വിച്ച്‌ ഓൺ കർമ്മം ഫാ ഡേവിസ് പനംകുളം നിർവ്വഹിക്കുന്നു....ഫാ ജോസ് വല്ലൂരാൻ, ഫാ ജോസഫ് ചിറയത്ത്, ഫാ പ്രതീഷ് കല്ലറക്കൽ, ജനറൽ കൺവീനർ എം.ഡി ജസ്റ്റിൻ, ട്രസ്റ്റിമാർ, ഇലുമിനേഷൻ കൺവീനർ എം.കെ വ

 • സാംപിൾ വെടിക്കെട്ട്

 • സാംപിൾ വെടിക്കെട്ട്

 • തിരുന്നാൾ വഴിയെ

 • നിലപന്തൽ ഉയന്നപ്പോൽ

 • സാംപിൾ വെടിക്കെട്ട്

 • കാരുണ്ണ്യ നിധി വിതരണം

 • മറ്റം നിത്യസഹായമാതവിന്റെ തിരുനാള്‍ നിലപന്തല്‍

 • മറ്റം നിത്യസഹായമാതവിന്റെ തീര്‍ഥകേന്ദ്രം തിരുനാളിനുദീപാലംകൃതമായപ്പോള്‍

 • തിരുന്നാളിന് നേർച്ഛ തയ്യാർ

 • തിരുനാളിന് മറ്റം നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ തീർത്ഥകേന്ദ്രം ഒരുങ്ങി......

 • മറ്റം നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റം സെന്ററിൽ ഉയർത്തുന്ന പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ടു കർമ്മം....

 • ഏഴാം ദിവസത്തെ നവനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാ ജോൺ മുളയ്ക്കൽ നേത്യത്യം നൽകുന്നു........

 • തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി അരി & അവിൽ നേർച്ചകൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇടവകയിലെ ജീസസ് യൂത്ത് പ്രവർത്തകർ....

 • ആറാം നവനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാ സലീഷ് അറങ്ങാശ്ശേരി നേത്യത്യം നൽകുന്നു....

 • അഞ്ചാം നവനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാ വർഗീസ് കുത്തൂർ നേത്യത്യം നൽകുന്നു

 • തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി നേർച്ച പാക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഇടവകയിലെ അമ്മമാർ

 • നാലാം നവനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാ ബിജോ ജോസ് ചാലിശ്ശേരി നേത്യത്യം നൽകുന്നു

 • മൂന്നാം നവനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാ ഫെബിൻ കുത്തൂർ നേത്യത്യം നൽകുന്നു

 • രണ്ടാം നവനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാ റോയ് ജോസഫ് വടക്കൻ നേത്യത്യം നൽകുന്നു

 • നിത്യ സഹായ മാതാവിന്റെ തീർഥ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള നൂറ്റൊന്നു പടികൾ

 • ഒന്നാം ദിവസത്തെ നവനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാ ബെസ്റ്റിൻ കാക്കശ്ശേരി നേത്യത്യം നൽകുന്നു

 • നിത്യസഹായ അമൃതം വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മം തീർത്ഥകേന്ദ്രം റെക്ടർ വെരി റവ .ഫാദർ ജോസ് വല്ലൂരാൻ നിർവഹിക്കുന്നു

 • മറ്റം നിത്യ സഹായ മാതാവിന്റെ തീർഥകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള തിരിപ്രദക്ഷിണം

 • മറ്റം നിത്യ സഹായ മാതാവിന്റെ തീർഥകേന്ദ്രത്തിലെ പുതിയതായി നിർമിച്ച ബലിപീഠം

 • മറ്റം നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ തിരുന്നാൾ മോൺ. ജോർജ്ജ് കോമ്പാറ കൊടികയറ്റുന്നു.